Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

PROTOKÓŁ Nr V/19     
z sesji Rady Powiatu Świdwińskiego odbytej dnia 28 lutego 2019 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego1.    Otwarcie sesji.

    Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Anielski po otwarciu obrad 5 sesji
Rady Powiatu Świdwińskiego powitał panie i panów radnych, Zarząd Powiatu wraz z wicestarostą oraz wszystkich zaproszonych gości.


2.    Sprawy regulaminowe:

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na usunięciu z porządku obrad uchwały w sprawie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu, w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i badania przy zabytku: obraz „Chrystus Ukrzyżowany” z 1905 roku wraz z ramą z początku XIX wieku w kościele filialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokosowie, uchwały  w sprawie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej
w Sławoborzu, w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na II etap remontu dachu kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rokosowie oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku do spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. w Połczynie - Zdroju jako wkładu niepieniężnego (aportu).
Zaproponował natomiast prowadzenie uchwały w sprawie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu, w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na II etap remontu dachu kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokosowie.

    Wicestarosta poinformował, że wpłynął wniosek proboszcza o środki tylko na remont dachu w wysokości 20.000 zł. Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu zaakceptował wniosek  proboszcza.
Natomiast usunięcie z porządku obrad uchwały dotyczącej szpitala związane jest z interpretacją dotyczącą podatku VAT oraz sprawami dotyczącymi inwestycji kanalizacji deszczowej przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z tą inwestycją pan marszałek ma zapytania. I dlatego też proponują przeniesienie tej uchwały na kolejne posiedzenie sesji.

Zapytał czy radni zgłaszają zmiany do porządku obrad sesji.

     Radni nie zgłosili uwag.

     Radni przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy regulaminowe:
•    stwierdzenie quorum
•    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  
4.    Informacje przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem o ich działalności
w roku 2018 i zamierzeniach na rok bieżący oraz aktualnym stanie rolnictwa
na terenie Powiatu Świdwińskiego.
5.    Podjęcie uchwał:
•    w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2019 rok,
•    w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na wykonanie ekspertyz technicznych                                       i konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej remontu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
•    w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
•    w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
6.    Oświadczenia radnych.
7.    Zakończenie obrad sesji.

    Następnie poinformował, że w obradach sesji uczestniczy 16 radnych, obrady sesji Rady Powiatu są prawomocne.

    Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają inne uwagi do treści protokołu?

    Radni   nie    zgłosili    uwag,    protokół    został    przyjęty    jednogłośnie
 w głosowaniu.
    
3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  

    Wicestarosta Zdzisław Pawelec poinformował, że ostatnia sesja Rady Powiatu odbyła się w dniu 17 stycznia 2019 r.
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia, podczas których podjął 6 uchwał, w tym:
1. w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonywania
    Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 rok zamyka się:
   - dochodami w wysokości                    74.018.505 zł
    - wydatki w wysokości                   71.833.505 zł
   - nadwyżką budżetową  w wysokości       2.185.000 zł
2. trzy uchwały dotyczyły udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji.
Zarząd powołał komisję konkursową oraz udzielił dotacji w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w kwocie 37.650 zł,
- turystyki i krajoznawstwa, w kwocie 6.260 zł,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w kwocie 1.500 zł,
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w kwocie 2.200 zł.
3. Zarząd, w formie uchwały, udzielił Gminnym Spółkom Wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym:
- Gminnej Spółce Wodnej „Rzepczynka” w Brzeżnie – 2.571 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej „Worga” w Połczynie – Zdroju – 10.667 zł
- Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica” w Rąbinie – 6.753 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica” w Sławoborzu – 5.890 zł
- Gminnej Spółce Wodnej „Rega” w Świdwinie – 8.998 zł
4. Zarząd, podjął również uchwałę o udzieleniu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pełnomocnictwa do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zarząd Powiatu rozpatrzył także sprawy, które są przedmiotem dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

    Wysoka Rada przyjęła informację.

4.    Informacje przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem o ich działalności w roku 2018 i zamierzeniach na rok bieżący oraz aktualnym stanie rolnictwa na terenie Powiatu Świdwińskiego.

Kierownik Terenowego Oddziału  Stanisław Tyszkiewicz przedstawił szczegółową informację dotyczącą m. in. powierzchni zasiewów, powierzchni gospodarstw, dopłat do materiału siewnego.

Materiały stanowią załącznik do protokołu.

    Radny Jacek Firmanty zapytał dlaczego dopłaty w zeszłym roku nie zostały wypłacone o czasie?
    Kierownik poinformował, że na to pytanie odpowie Kierownik ARiMR Tomasz Waszczyk.
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Waszczyk poinformował, że Biuro znajduje się na ul. Katowickiej 1
w Świdwinie. Pracuje w nim 10 osób wraz z kierownikiem. Są w nim dwa wydziały: jeden identyfikacji i rejestracji zwierząt, zaś drugi to wydział działań społecznych i środowiskowych, który zajmuje się przyznawaniem dopłat bezpośrednich. Rolnicy mają możliwość złożenia wniosków obszarowych, którymi załatwiają cztery sprawy, tzn. mogą żądać płatności bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowej, rolnośrodowiskowo - klimatycznej oraz ekologicznej. Wówczas pracownicy muszą wydać cztery decyzje do jednego wniosku o płatność. W 2018 roku takich spraw, które kończyły się wydaniem decyzji administracyjnej, było 4380 sztuk. Zadania dodatkowe, które w 2018 r. wpłynęły do Biura to 750 wniosków z powodu suszy.
Wniosków obszarowych  w 2018 roku wpłynęło 1518, zaś wniosków suszowych, które dodatkowo wpłynęły, było 755 sztuk.
W odpowiedzi na pytanie radnego Jacka Firmantego podkreślił, że o tyle więcej zadań spadło na Biuro. Zaś dopłaty miały być wypłacone do końca 2018 roku. Wnioski suszowe są wypłacane z pomocy publicznej i pomocy de minimis. Decyzje miały być wydane do końca 2018 roku, jednak to się nie udało.
W związku z tym minister rolnictwa dokona takich starań, aby zabezpieczyć środki na rok 2019. Na obecną chwilę zostały 4 bardziej skomplikowane wnioski. Prawie wszyscy rolnicy otrzymali środki.
Zwrócił uwagę, że Biuro jest na drugim miejscu w województwie zachodniopomorskim, jeśli chodzi o obsługę wniosków bezpośrednich
i wypłacania dopłat.

Radny Rafał Terlecki potwierdził, że tempo wypłaty środków plasuje się
w czołówce Biur z województwa zachodniopomorskiego. Zauważył, że zbliża się koniec perspektywy finansowej europejskiej.  Zapytał czy jest jakiś zarys polityki rolnej? Jakie są kierunki, na które będzie nacisk ze strony polityki europejskiej?
Kierownik poinformował, że nie jest w stanie powiedzieć na co będzie nacisk, w latach następnych, ze strony unii europejskiej. Dodał, że od 2020 roku oświadczenia będą składane w wersji elektronicznej. Jednak niektórzy rolnicy
w związku  z tym będą mieli ogromne trudności.
Radny Daniel Nowak zapytał ile wynosi dopłata do jednego ha na terenie powiatu?
Kierownik poinformował, że dopłata wynosi ok. 1100 zł do ha, ale zależy ona od rodzaju gospodarstwa.
Przewodniczący Powiatowej Rady Izby Rolniczej Władysław Bieniek poinformował, że wymogi wobec rolników są ogromne, szczególnie do prowadzonej dokumentacji. Gospodarstwa towarowe są na skraju bankructwa. Agencja robi co może. Produkcja zwierząt praktycznie na terenie powiatu upadła. Programy są tak zaostrzone, że rolnicy boją się pójść w pole. Izba robi co może, aby pomóc rolnikom. Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie ma lekarza w powiecie do dużych zwierząt oraz przypomniał trudną sytuację związaną z suszą w zeszłym roku.
Radny Jacek Firmanty zaproponował, aby zaprosić lekarza powiatowego weterynarii na najbliższą sesję Rady Powiatu.


5. Podjęcie uchwał:

Przewodniczący odczytali plany pracy poszczególnych komisji.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionych planów pracy.

Następnie Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2019 rok.
Zgodnie ze Statutem Powiatu Świdwińskiego Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, zaś komisje działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

    Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały.

Uchwała Nr V/19/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2019 rok,

Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych)  


Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno - Oświatowych Roman Kozubek przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej remontu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Wniosek o udzielenie dotacji złożyła Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu.
Kościół parafialny w Lipiu został wybudowany w XV wieku (nawa), w XVI wieku (wieża).  Wpisany do rejestru zabytków dnia 30.10.1956 r. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej umożliwi wykonanie prac remontowo - konserwatorskich kościoła.
Przeznaczenie dotacji jest zgodne z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ochrona i opieka nad zabytkami należy do zadań powiatu.
Środki finansowe na dotację są zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2019 r.

Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego projektu uchwały.

Uchwała Nr V/20/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na wykonanie ekspertyz technicznych                                       i konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej remontu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych)  

    Naczelnik przedstawił również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
w 2019 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wniosek o udzielenie dotacji złożyła Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie.
Kościół parafialny w Świdwinie został wybudowany w XIV wieku. Wpisany do rejestru zabytków dnia 21 maja 1953 r.
Wnętrze wieży kościoła jest w złym stanie zachowania. W wyniku diagnozy konserwatorskiej stwierdzono nieszczelności i pęknięcia na połączeniu korpusu kościoła z wieżą. W nieszczelności przenika woda powodując pęknięcia konstrukcyjne na połączeniu wieży z korpusem.
Decyzją z dnia 16.05.2017 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał pozwolenie na konserwację wnętrza wieży tego kościoła.
Przeznaczenie dotacji jest zgodne z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ochrona i opieka nad zabytkami należy do zadań powiatu.
Środki finansowe na dotację są zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2019 r.

Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego projektu uchwały.

Uchwała Nr V/21/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych)

Naczelnik przedstawił również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
w 2019 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
     Wniosek o udzielenie dotacji złożyła Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu.
Kościół filialny w Rokosowie został wybudowany w XVIII wieku. Jest ryglową budowlą sakralną, wpisaną do rejestru zabytków dnia 1 lipca 1959 r.
Decyzją z dnia 13.12.2017 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał pozwolenie na remont tego kościoła.
Prace przy zabytku zostały zakończone dnia 24.07.2018 r.
Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami, dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac, które zostały wykonane w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku
o udzielenie dotacji.
Przeznaczenie dotacji jest zgodne z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego projektu uchwały.
Uchwała Nr V/22/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Podjęta jednogłośnie (głosowało 16 radnych)

6.  Oświadczenia radnych.

Brak.

7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i o godz. 15.15 zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Świdwińskiego.


Na tym protokół zakończono.

 

   Protokołowała                           Przewodniczący Rady

     Marta Kozik                                   Jerzy Anielski