Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

SerwisUCHWAŁA  Nr  VI/27/19
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28  marca  2019  r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na        2019 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/18  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu   Świdwińskiego  na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

dodaje się  § 8 a  w brzmieniu:
Ustala się  maksymalną wysokość udzielanych przez Zarząd Powiatu  pożyczek w roku  2019  do  kwoty   1.400.000 zł ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy zł).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.U z a s a d n i e n i e


W uchwale Nr III /9/18 z dnia 2 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2019 r. nie określono limitu udzielania pożyczek  w roku budżetowym.Sporządził:
L.Miętek.