Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis


UCHWAŁA Nr VI/25/19
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,  prowadzonych przez Powiat Świdwiński od dnia 1 września 2019 r. z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich technikówNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 39 ust. 7 w związku
z ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,  prowadzonych przez Powiat Świdwiński od dnia 1 września 2019 r. z uwzględnieniem             klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników:

I.    Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego               w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 88, w skład którego wchodzą:
1.    Technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji             tych klas.
2.    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
3.    II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych                       dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.
4.    Szkoła Policealna nr 1
5.    Centrum Kształcenia Praktycznego.
II.    Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w  Świdwinie przy ul. T. Kościuszki 28, w skład którego wchodzą:
1.    Liceum Ogólnokształcące, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.
2.    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
3.    I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.
4.    Szkoła Policealna nr 2  


III.     Zespół Szkół w Połczynie – Zdroju przy ul. St. Staszica 6, w skład którego wchodzą:
1.    Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.  
2.    Technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.
3.    Branżowa Szkoła I Stopnia
4.    Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.
5.    Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych                       dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas.
6.    Szkoła Policealna.

IV.     Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu przy ul. Lepińskiej 3, w którym funkcjonuje:
1.    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sławoborzu, w skład którego wchodzą:
a) Przedszkole Specjalne w Sławoborzu;
b) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Sławoborzu;
c) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Sławoborzu – filia w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 87;
d) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Sławoborzu;
e) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Sławoborzu;
2. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 87.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/104/17 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 30 marca 2017 r.                  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia                 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., podjęta na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe               (Dz. U.  z 2017 r. poz. 60), zmieniona Uchwałą Nr XXIX/110/17 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. ma czasowy charakter i traci moc z dniem                       31 sierpnia 2019 r.                
Na podstawie art. 39 ust. 7 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały.


Sporządził: Roman Kozubek