Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

UCHWAŁA Nr VI/24/19
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 35a ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Środki finansowe przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przeznacza się w 2019 r. w pełnej wysokości na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w następujący sposób:

1    
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, w tym:
1.    Stypendia stażowe 78.411 zł    
78.411,00 zł
2    
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:
1.    Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  dla dzieci i młodzieży i dorosłych wraz z opiekunami 44.735,00 zł
2.    Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 23.203,20 zł
3.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 189.365,80 zł
4.    Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne               i środki pomocnicze 109.218,00 zł
    
366.522,00 zł
    Razem środki finansowe przyznane na 2019 rok    444.933,00 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.
         
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


   Zgodnie z zawiadomieniem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11 lutego 2019 r. Powiat Świdwiński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, według algorytmu obliczonego na podstawie danych z 2018 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej                    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymał na 2019 r. środki finansowe w wysokości 444.933,00 zł.
Na rehabilitację społeczną przeznacza się 366.522,00 zł tj. na dofinansowanie                  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,                          na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się                                  oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                     i środki pomocnicze. Realizatorem tych wydatków jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     w Świdwinie.
Na rehabilitację zawodową przeznacza się kwotę 78.411,00 zł tj. na stypendia stażowe. Realizatorem tej części wydatków jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie.Sp. A.Zglenicka