Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

66 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr 123/266/18
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Świd-wińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.    3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.    Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiato-wym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), uchwala się co następuje :

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.

§2. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorial-nego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji pro-gramu współpracy za rok poprzedni.