Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała   Nr   120/260/18
      Zarządu   Powiatu  Świdwińskiego
       z  dnia  6 kwietnia 2018r.


w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu ŚwidwińskiegoNa podstawie  art. 443 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu  Powiatu Świdwińskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania uchwalonego na mocy uchwały Nr XI/41/15 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia treści regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Świdwińskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania zmienionego na mocy uchwały  nr XIII/52/2015 Rady Powiatu w Świdwinie z  dnia 10 grudnia 2015r. o zmianie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Świdwińskiego spółkom wodnym, oraz sposobu jej rozliczania uchwala,  co następuje:
§1.   Zarząd Powiatu przyznaje dotację celową z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla poniższych spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowanych na terenie Powiatu Świdwińskiego  w 2018r. :
- Gminna Spółka Wodna „Rzepczynka” w Brzeżnie         –   2.571,00 zł.,
- Gminna Spółka Wodna „Wogra” w Połczynie – Zdroju – 10.667,00 zł.,
- Gminna Spółka Wodna „Mogilica” w Rąbinie                –   6.753,00 zł.,
- Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica” w Sławoborzu   –   5.890,00 zł.,
- Gminna Spółka Wodna „Rega” w Świdwinie                  –   8.998,00 zł.,


§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska.

§3.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.