Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Załącznik_nr_1_Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027

3.2 MBPobierz

Objaśnienia_2018 do XXXIX 164 18

16.4 KBPobierz

INWESTYCJE DO WPF 2018-2027

36 KBPobierz

Uchwała Nr  XXXIX/164/18
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2018 – 2027
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym           (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 230, art. 231  ustawy z dnia            27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)          uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/150/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2018 - 2027, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 uchwały zmienia się treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2018 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. W § 3 uchwały zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2018 – 2027, o której mowa w punkcie 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIEZgodnie z brzmieniem art. 229 – wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej                          i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z powyższym dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2018 – 2027 dostosowując ją do budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rok.

Sporządziła: Lucyna Miętek