Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Załącznik

55 KBPobierz

Uchwała  Nr  XXXIX/163/18
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym          ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z póżn.zm.  ) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077  z późn  zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/149/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu   Świdwińskiego  na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2018 r. o kwotę                    6.300 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2018 r o kwotę                 104.771 zł       
    ( wg załącznika Nr 1 )   
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2018 rok o kwotę                  886.562 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2018 r. o kwotę           659.767 zł
    ( wg załącznika Nr  2 )
5.Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu
   w 2018 roku, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
6.Dokonuje się zmiany załącznika  Nr 11 – Zadania inwestycyjne
    do realizacji w 2018 r., w brzmieniu  wg załącznika Nr 4
    do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2018 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             72.693.218 zł
    z tego: dochody majątkowe          9.539.739 zł
       dochody bieżące                   63.153.479 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej              6.836.015 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                      31.700 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                 5.200 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej                             140.000 zł          
                                                       
2. Wydatkami w wysokości                              75.518.484 zł
    z tego:  wydatki majątkowe                15.333.073 zł
             wydatki bieżące                    60.185.411 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej              6.836.015 zł
                   wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                   porozumień z administracją rządową                      31.700 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
           porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                    54.336 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          Gospodarki komunalnej                                   140.000 zł
       
3. Deficytem  budżetowym w wysokości                             2.825.266 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.

UzasadnienieZmniejszenie ( per saldo) dochodów o kwotę 98.471 zł nastąpiło na skutek zmniejszenia  subwencji części oświatowej, należnej powiatowi  na 2018 rok o kwotę  104.771 zł,
oraz przyjęcie do  budżetu   środków z Funduszu Pracy o kwocie  6.300 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo ) 226.795 zł nastąpiło w skutek:
1. rozliczenia ostatecznej wielkości  subwencji oświatowej należnej jednostkom na 2018 r.
w   wysokości 760.495 zł, sfinansowanej z rozdziału 80195  kwotą 340.000 zł , i z rozdziału 85495 kwotą 200.000 zł. W naliczeniu  uwzględniono  1% fundusz nagród  dla nauczycieli.
2. zwiększenie wydatków w wysokości  6.300 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świdwinie.

Sporządził:
L. Miętek.