Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Uchwała Nr 117/252/18
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 6 marca 2018 r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi     Na podstawie art. 38 b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z póź. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się upoważnienia pani Annie Zglenickiej – inspektorowi w Wydziale Spraw Społeczno – Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, do sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu Świdwińskiego kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, funkcjonującymi na terenie Powiatu Świdwińskiego.
§ 2
Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.
§ 3
Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia oraz w razie ustania stosunku pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Społeczno – Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu i dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.
§ 5
Cofa się upoważnienie udzielone panu Pawłowi Drzewieckiemu - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie, Uchwałą Nr 102/229/17 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 23 listopada 2017 r.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                      


UZASADNIENIE


 
Zgodnie z art. 38 b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu może upoważnić pracownika urzędu do sprawowania kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 
 
 
 
Sp. Roman Kozubek