Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Załącznik

50 KBPobierz

Uchwała Nr  112 / 247 / 18
  Zarządu Powiatu  Świdwińskiego
z dnia  30 styczna  2018  roku
       o zmianach budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2018 r o kwotę         5.200 zł
   ( wg załącznika Nr 1. )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2018 r. o kwotę         5.200 zł
    ( wg załącznika Nr 2. )             
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.
§ 2.
Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2018 rok
zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             72.741.682 zł
    z tego: dochody majątkowe                   9.539.739 zł
        dochody bieżące                     63.201.943 zł 
    w tym:
    - dochody na zadania zlecone                                        6.817.208 zł
    - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
      porozumień z organami administracji rządowej                                       500 zł
   - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
      porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                                5.200 zł
    - dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej         140.000 zł 
2. Wydatkami w wysokości                             75.241.682 zł
    z tego:  wydatki majątkowe              15.335.403 zł
         wydatki bieżące                         59.906.279 zł
    w tym:
    - wydatki na zadania zlecone                                         6.817.208 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
      porozumień z organami administracji rządowej                                500  zł
    - wydatki na zadania realizowane w drodze umów
      lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                  54.336 zł
     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej                 140.000 zł 

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   2.500.000 zł.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.