Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

URP z 25.01.2018r. XXXVIII 158 18

27 KBPobierz

Uchwała  Nr  XXXVIII/158/18
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 25 stycznia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na

2018 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym          ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z póżn.zm.  ) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.  zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/149/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  Świdwińskiego  na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2018 r. o kwotę        444.482 zł      
    ( wg załącznika Nr 1 )   
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2018 rok o kwotę                  448.964 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2018 r. o kwotę               4.482 zł
    ( wg załącznika Nr  2 )
4.Dokonuje się zmiany załącznika  Nr 11 – Zadania inwestycyjne
    do realizacji w 2018 r., w brzmieniu  wg załącznika
    Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2018 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             72.736.482 zł
    z tego: dochody majątkowe          9.539.739 zł
       dochody bieżące                   63.196.743 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej              6.817.208 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                           500 zł
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej                             140.000 zł          
                                        
                
2. Wydatkami w wysokości                              75.236.482 zł
    z tego:  wydatki majątkowe                15.335.403 zł
             wydatki bieżące                    59.901.079 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej             6.817.208 zł
                   wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                   porozumień z administracją rządową                           500 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
           porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                    54.336 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          Gospodarki komunalnej                            140.000 zł
       
3. Deficytem  budżetowym w wysokości                             2.500.000 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.


Uzasadnienie
Zwiększenia wydatków o kwotę ( per saldo ) 444.482 zł  dokonano w wyniku:
- zaktualizowania wartości inwestycji  pn. przebudowa  obiektu mostowego o nr JNI6150044 przez rzekę Mogilicę  w ciągu drogi powiatowej nr 1066Z  Bystrzynka-Nielep-Dąbrowa-Wardyń Dolny, w miejscowości Łęgi wraz z dojazdami – zwiększenie  kosztów o kwotę 448.964 zł
- pokrycie zwiększonych wydatków,  środkami z rezerwy budżetowej  w kwocie 4.482 zł .

Zwiększenia dochodów o kwotę 444.482 zł dokonano w wyniku:
- zwiększenia  dofinansowania inwestycji środkami z rezerwy Ministra ( dofinansowanie 50%    kosztów inwestycji )  o kwotę 224.482 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 220.000 zł tytułem spłaty raty wynikającej z umowy                        
  Nr  WO.032.188. 2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.


Sporządził:

L. Miętek