Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Uchwała Nr XXXIII/122/17
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyznania Wyróżnienia Honorowego
„Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”    Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania Wyróżnienia Honorowego                 „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/214/10 Rady Powiatu w Świdwinie  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego  „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania,            na wniosek Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego                   „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” uchwala się, co następuje:

§1. Za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje   Wyróżnienie Honorowe „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” dla:
1.    Sebastian Basiejko
2.    Wiesław Grzesiak
3.    Jerzy Jacewicz
4.    Ks. Ryszard Kizielewicz
5.    Henryk Klaman
6.    Maria Łagutko
7.    Mirosław Pierz
8.    Franciszek Pilip
9.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu
10. Sanatorium Marta
11. Zespół Szkół w Rąbinie

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E


    Ustanowienie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”  ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Nadanie Wyróżnienia jest wyrazem uznania dla wymienionych w uchwale osób,                  za ich działalność będącą szczególnym wkładem na niwie działalności społecznej, kulturalnej, i gospodarczej, przyczyniającym się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Komisja opiniująca wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r. pozytywnie  zaopiniowała kandydatury osób przedstawionych do wyróżnienia, kierując projekt stosownej uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu Świdwińskiego.