Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

UCHWAŁA Nr XXXIII/128/17
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 września 2017 roku
   
w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówNa podstawie  art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym          (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) oraz  art. 89, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt w wysokości 2.100.000 zł ( słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych)               z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§  2. Wydatki pokryte kredytem ujęte są w budżecie Powiatu na 2017 rok i dotyczą wydatków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                        w wysokości 2.100.000 zł.

§ 3. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2018 – 2027 z dochodów własnych Powiatu.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UzasadnienieNa podstawie art.12, pkt 8 lit. c, ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek. Według art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Sp. L. Miętek