Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Załącznik

75 KBPobierz

Uchwała Nr  94 /  212 /17
Zarządu Powiatu w Świdwinie
z dnia  03 października 2017   roku

w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu  i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu świdwińskiego na 2018 rok. 
.Na podstawie  art. 32 ust.2 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   ( Dz. U. z 2016r. poz. 814  z późn. zm. )  i Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/215/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje :

§ 1
1.Przyjmuje się wytyczne do sporządzenia projektu  budżetu   oraz wieloletniej prognozy  
   finansowej Powiatu Świdwińskiego  wg załącznika  Nr 1 .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu,  Dyrektorom jednostek organizacyjnych, Kierownikom inspekcji i straży oraz Naczelnikom i Kierownikom wydziałów Starostwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.