Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

17.2 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr 90/201/17
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), w związku       z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie w 2017 r.”, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych          w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w kwocie 3.780,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
2. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych                  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
3. Dotacji udziela się organizacjom pozarządowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Świdwińskiego.
§ 3. Z podmiotami wymienionymi w załączniku do uchwały, którym przyznano dotację zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIEW odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 czerwca 2017 r. przez Zarząd Powiatu otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. zostało złożonych 6 ofert. Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 89/195/17 Zarządu Powiatu Świdwińskiego, w dniu 4 sierpnia  2017 r. dokonała oceny ofert i zarekomendowała 3 oferty do udzielenia dotacji, w tym: 2 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 1 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.