Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

                                                                              Świdwin, dnia 18 lipca 2017 r.


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  

     

W dniu 11 lipca 2017 r. do Zarządu Powiatu Świdwińskiego wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), złożona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa – „Powiatu Świdwińskiego” z siedzibą w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego – www.powiatswidiwnski.pl
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie na adres :
Starostwo Powiatowe
Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).