Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik do Uchwały Nr 82/179/17     
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 9 maja 2017 r.


Zarząd Powiatu Świdwińskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78-300 ŚwidwinI  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)    uzyskała:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)    nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).
2. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2 -9.

3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    ukończyła studia magisterskie;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5)    nie toczy się przeciwko niej postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne.
6)    spełnia wymagania w ust. 1 pkt 2,5,7 i 9.

II  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie,
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,
8)    oświadczenie, że kandydat nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.),
11)    oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem do korespondencji i  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  Rolniczych CKP  im.  Stefana Żeromskiego w Świdwinie”, w terminie do 25 maja 2017 r. do godz. 15:15 na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin

O terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

V O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.