Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Załącznik

15.2 KBPobierz

Świdwin, dnia 06.03.2017 r.


 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO


I.    Powiat Świdwiński ogłasza  pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

1.    Samochód marki SKODA FELICJA :
•    numer rejestracyjny – KGY 0900
•    rodzaj samochodu -  samochód osobowy
•    rok produkcji – 1997 r.
•    numer identyfikacyjny – TMBEFF13VX654249
•    przebieg -  282 800 km
•    benzyna
•    badanie techniczne do   13.06.2017r.
•    ubezpieczenie OC – 10.08.2017 r.
•    cena minimalna  – 1 260,00 zł
•    radio
•    komplet kół zimowych
•    sprawny - jeżdżący.

Kupujący organizuje i ponosi koszty związane z transportem pojazdów.

II.    Sposób złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na zakup pojazdu”
2.    Oferta powinna być czytelna i podpisana .
3.    Oferta powinna zawierać:
•    imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres siedziby,
•    numer pesel lub nip oferenta,
•    datę sporządzenia oferty,
•    oferowaną cenę,
•    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
4.    Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
III.    Miejsce i termin składania ofert:
1.    Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16 78-300 Świdwin, pokój nr 11 ( sekretariat).
2.    Termin składania ofert:  20.03.2017 r. godz. 10:00
3.    Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie niezwłocznie odesłana do oferenta.

IV.    Otwarcie ofert oraz kryteria oceny:
1.    Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu  20.03.2017r o godz. 10.10 w Sali Posiedzeń (II piętro) Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
2.    Sprzedający dokona wyboru najkorzystniejszej  oferty według kryterium najwyższej oferowanej ceny brutto  o ile będzie wyższa niż cena minimalna.
3.    W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
4.    Istnieje możliwość  obejrzenia pojazdów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5.    Wszelkie informacje na temat sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 28, telefon 94 36 50 329.
V.    Załączniki:
1.    Formularz ofertowy,                                                                                             Starosta
                                                                                       Mirosław Majka