Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Serwis

Załącznik

20 KBPobierz

Uchwała Nr 76 / 169 / 17
          Zarządu Powiatu w Świdwinie
               z dnia 21 lutego 2017 roku
                             o zmianach budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

                        § 1.
1. Zwiększa  się dochody budżetu powiatu na 2017 r. o kwotę         49.820 zł ,
     ( wg załącznika Nr 1  )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2017 r o kwotę           49.820 zł,
    ( wg załącznika Nr 2 )
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.

                        § 2.
Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2017 rok
zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             67.614.474 zł
    z tego: dochody majątkowe                   6.842.381 zł
        dochody bieżące                     60.772.093 zł 
    w tym:
    - dochody na zadania zlecone                              7.050.528 zł
    - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
      porozumień z organami administracji rządowej                              500 zł
   - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
      porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego             5.600 zł

2. Wydatkami w wysokości                             67.819.544 zł
    z tego:  wydatki majątkowe              10.633.043 zł
         wydatki bieżące                         57.186.501 zł
    w tym:
    - wydatki na zadania zlecone                            7.050.528 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
      porozumień z organami administracji rządowej                    500 zł
    - wydatki na zadania realizowane w drodze umów
      lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         96.066 zł
   
3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   205.070 zł.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.
                        § 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.