Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

 UCHWAŁA Nr 50/101/16
ZARZĄDU POWIATU W ŚWIDWINIE
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z poźn. zm.)  oraz art. 15 ust 2a ustawy z dnia        24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) uchwala się, co następuje :

§1. Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert złożonych na otwarty konkurs                      ogłoszony uchwałą Nr 47/97/16 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 19 kwietnia 2016 r.                  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r., w składzie :

1. Ryszard Miedzik –  członek Zarządu Powiatu w Świdwinie,
2. Katarzyna Piskorz – inspektor w Wydziale Spraw Społeczno – Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie,
3. Ryszard Poręba – inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego                    w Świdwinie.

§2. Do zadań Komisji należy :
1. analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu                     otwartego konkursu i zgodnie z „Programem Współpracy Powiatu Świdwińskiego                     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”.
2. Przedłożenie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2016 r.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIEZarząd Powiatu w Świdwinie Uchwałą Nr 47/97/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz turystyki       i krajoznawstwa. Zgodnie  z art. 15 ust. 2a. ustawy o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową      w celu opiniowania złożonych ofert. W wyniku zamieszczonego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawierającego informację o naborze kandydatów do komisji konkursowej, na stronie internetowej powiatu świdwińskiego oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego    w Świdwinie - żadna organizacja pozarządowa w wyznaczonym terminie, nie zgłosiła kandydata na członka komisji konkursowej. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.