Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

  Zarządzenie Nr 18
                                                  Starosty Świdwińskiego
                                                  z dnia 1 kwietnia 2016 r.
                                  w sprawie regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

               Na podstawie §12 ust.1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
( Dz.U.z 2015, poz. 397) oraz na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2003 r., poz.595 ze zm.) zarządzam , co następuje:

                                                                  §1
  Wprowadza się Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych stanowiący załącznik do niniejszego
  Zarządzenia.
                                                                §2
  Traci moc zarządzenie Nr 9/2009 Starosty Świdwińskiego z dnia 24 lipca 2009 r.  w sprawie
 Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych .
                          
                                                              §3
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                   Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.z 2015 r., poz. 397) zasadne jest wprowadzenie nowego regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.
Regulamin określa sposób postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie Powiatu Świdwińskiego od momentu przekazania ich do Biura Rzeczy Znalezionych do czasu odbioru przez osobę uprawnioną lub jej przejścia na rzecz Powiatu.