Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

                                                               Świdwin, dnia 24 listopada 2015 r.
 

STAROSTA ŚWIDWIŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCINazwa i adres jednostki: Powiatowe Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    w Świdwinie, ul. Drawska 38, 78 – 300 Świdwin

1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska:
1). niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz dodatkowo:
ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub administracja,
co najmniej 2 – letni staż pracy,
b) bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie przepisów:
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania                                  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
finansach publicznych,
Prawo o ruchu drogowym,
Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość obsługi komputera: systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office oraz Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności – EKSMOoN.

2). dodatkowe:
wiedza w zakresie działalności Powiatowych Zespołów ds. Orzekania                                         o Niepełnosprawności,
doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności od osób zainteresowanych oraz udzielania im szczegółowych informacji w zakresie złożenia i wypełnienia wniosku oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji medycznej,
2) prowadzenie rejestrów porządkowych i alfabetycznych wpływających wniosków                      o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności i wydanie zaświadczeń                    z tym związanych,
3) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej orzekania                                             o niepełnosprawności osób do 16-go roku życia,
4) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 lat dla celów pozarentowych,
5) protokołowanie posiedzeń składów orzekających,
6) obsługa systemu informatycznego EKSMOoN,
7) organizacja prac komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
8) przygotowywanie i prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących wynagradzania członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
9) ustalenie terminów i organizacja posiedzeń komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
11) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
12) sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania zadań orzeczniczych i przekazywanie ich do jednostki nadrzędnej,
13) prowadzenie obsługi administracyjnej zespołu orzekającego oraz właściwe kompletowanie i zabezpieczanie dokumentów w czasie orzekania,
14) sporządzanie dokumentacji odwoławczej od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
15) prowadzenie książki korespondencyjnej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i rozliczenie znaczków pocztowych,
16) prowadzenie obsługi administracyjno – prawnej Zespołu, nadzór nad trybem postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności poprzez kontrolę wydawanych decyzji pod względem formalno – prawnym,
17) inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a nie ujęte w niniejszym zakresie zadań.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca na stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie uciążliwych                           i szkodliwych warunków pracy.
Prawa będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym (I piętro).
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Bezpośredni kontakt z klientem oraz wysiłek umysłowy.
Czas pracy: pełny etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające klauzulę, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia                   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
b. kwestionariusz osobowy (do pobrania na BIP Starostwa Powiatowego w Świdwinie),
c. kserokopia dokumentów poświadczonych przez kandydata za zgodność                                z oryginałem:
dowodu osobistego (ewentualnie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie  umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej),
potwierdzających uzyskane wykształcenie,
potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (np. kopie świadectw pracy,                         a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie                   o zatrudnieniu),
d. oświadczenie kandydata:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Inne informacje:
1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi co najmniej 6%.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie”.
3. Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego                            w Świdwinie ul. Mieszka I 16, w pokoju 11 lub nadesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78 - 300 Świdwin w terminie                        do 8 grudnia 2015 r.
4. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
5. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych, nadesłane faksem lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
6. Kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieniu z podaniem miejsca, terminu oraz formie końcowej selekcji.
7. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zatrudnieniem na stanowisko                    Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności                       w Świdwinie, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności                             z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy (wystawione przez lekarza medycyny pracy).
8.  Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie  (www.bip.powiatswidwinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16.

Wyłonienie kandydata w drodze konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.