Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

26 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy

33 KBPobierz

                                                               Świdwin, dnia 24 listopada 2015 r.
 

STAROSTA ŚWIDWIŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCINazwa i adres jednostki: Powiatowe Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    w Świdwinie, ul. Drawska 38, 78 – 300 Świdwin

1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska:
1). niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz dodatkowo:
ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub administracja,
co najmniej 2 – letni staż pracy,
b) bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie przepisów:
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania                                  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
finansach publicznych,
Prawo o ruchu drogowym,
Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość obsługi komputera: systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office oraz Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności – EKSMOoN.

2). dodatkowe:
wiedza w zakresie działalności Powiatowych Zespołów ds. Orzekania                                         o Niepełnosprawności,
doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności od osób zainteresowanych oraz udzielania im szczegółowych informacji w zakresie złożenia i wypełnienia wniosku oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji medycznej,
2) prowadzenie rejestrów porządkowych i alfabetycznych wpływających wniosków                      o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności i wydanie zaświadczeń                    z tym związanych,
3) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej orzekania                                             o niepełnosprawności osób do 16-go roku życia,
4) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 lat dla celów pozarentowych,
5) protokołowanie posiedzeń składów orzekających,
6) obsługa systemu informatycznego EKSMOoN,
7) organizacja prac komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
8) przygotowywanie i prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących wynagradzania członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
9) ustalenie terminów i organizacja posiedzeń komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej,
11) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
12) sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania zadań orzeczniczych i przekazywanie ich do jednostki nadrzędnej,
13) prowadzenie obsługi administracyjnej zespołu orzekającego oraz właściwe kompletowanie i zabezpieczanie dokumentów w czasie orzekania,
14) sporządzanie dokumentacji odwoławczej od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
15) prowadzenie książki korespondencyjnej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i rozliczenie znaczków pocztowych,
16) prowadzenie obsługi administracyjno – prawnej Zespołu, nadzór nad trybem postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności poprzez kontrolę wydawanych decyzji pod względem formalno – prawnym,
17) inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a nie ujęte w niniejszym zakresie zadań.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca na stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie uciążliwych                           i szkodliwych warunków pracy.
Prawa będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym (I piętro).
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Bezpośredni kontakt z klientem oraz wysiłek umysłowy.
Czas pracy: pełny etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające klauzulę, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia                   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
b. kwestionariusz osobowy (do pobrania na BIP Starostwa Powiatowego w Świdwinie),
c. kserokopia dokumentów poświadczonych przez kandydata za zgodność                                z oryginałem:
dowodu osobistego (ewentualnie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie  umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej),
potwierdzających uzyskane wykształcenie,
potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (np. kopie świadectw pracy,                         a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie                   o zatrudnieniu),
d. oświadczenie kandydata:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Inne informacje:
1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi co najmniej 6%.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie”.
3. Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego                            w Świdwinie ul. Mieszka I 16, w pokoju 11 lub nadesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78 - 300 Świdwin w terminie                        do 8 grudnia 2015 r.
4. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
5. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych, nadesłane faksem lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
6. Kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieniu z podaniem miejsca, terminu oraz formie końcowej selekcji.
7. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zatrudnieniem na stanowisko                    Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności                       w Świdwinie, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności                             z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy (wystawione przez lekarza medycyny pracy).
8.  Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdwinie  (www.bip.powiatswidwinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16.

Wyłonienie kandydata w drodze konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.