Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.        z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu w Świdwinie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa (Uchwała           Nr 26/53/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 31 sierpnia 2015 r. o udzieleniu organizacji pozarządowej  dotacji na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa).
W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert, wpłynęła jedna oferta – Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słonaczna Jesień” w Świdwinie.
Oferta po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową spełniła warunki formalne i uzyskała potrzebną ilość punktów do zarekomendowania jej Zarządowi Powiatu.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - Zarząd Powiatu w Świdwinie, postanowił o przyznaniu dotacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” w Świdwinie, na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „CZAS W LAS” , w kwocie 1270,00 złotych (słownie : jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych). 
Z w/w podmiotem zostanie zawarta umowa określająca zakres  i warunki realizacji zadania publicznego.