Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Wniosek imprezy promocyjnej

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zasady promocji

Zasady promocji

40 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z imprezy promocyjnej

42 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie organizacyjne

11.8 KBPobierzPodgląd pliku


UCHWAŁA  NR  21/42/15
Zarządu Powiatu w Świdwinie

z dnia   7 lipca   2015 roku


 w sprawie  zasad dofinansowania zadań  w zakresie promocji powiatu.     Na podstawie  art. 32 ust. 2  pkt  4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie    powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

                                                                § 1

Ustala się zasady dofinansowania  zadań  w zakresie promocji powiatu   zgodnie z załącznikem do  niniejszej uchwały.

                                                                § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji.
                                                                 
                                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                § 4

Traci moc uchwała nr 9/16/15  Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 10 marca 2015
 
                                                              

Sporządził: K. Kowalewski
Uzasadnienie:Nadrzędnym celem promocji terytorialnej, jako zadania o charakterze powiatowym jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby zachowywania się zarówno zewnętrznych (spoza granic danej społeczności lokalnej), jaki wewnętrznych (w granicach danej społeczności lokalnej) grup osób zainteresowanych  rozwojem powiatu. W szczególności chodzi o utrwalanie wizerunku Powiatu  oraz podnoszenie jego atrakcyjności i pozycji w odniesieniu do pozostałych jednostek samorządowych. Ma także służyć informowaniu mieszkańców powiatu o wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach prorozwojowych, propagowania lokalnej aktywności gospodarczej  i działaniach prospołecznych.
Określenie zasad i dofinansowanie zadań w zakresie promocji ma na celu uściślenie zasad i warunków wydatkowania środków budżetowych na tę promocję.