Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)STAROSTA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
OGŁASZA II ROKOWANIA
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA1.    Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem 47/3 o pow. 0,2166 ha w obrębie Słonowice, gmina Brzeżno.
Działka jest niezabudowana. Teren działki porośnięty roślinnością niską i wysoką. Działka nie jest uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej, nabywca winien ustanowić służebność przejazdu przez działkę nr 47/2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno działka jest oznaczona w części symbolem MNj2- budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszącą zabudową gospodarczą, w części symbolem ZP3- teren nasadzeń zieleni niskiej, wysokiej, szpalerów drzew oraz zieleńców z alejami spacerowymi, tarasami widokowymi i w części symbolem US2- teren ogólnodostępny.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą Kw nr KO2B/00028629/9.

Cena nieruchomości ustalona do rokowań wynosi 4.787,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

2.    Przetargi na zbycie w/w nieruchomości ze skutkiem negatywnym odbyły się:
- I przetarg w dniu 08.10.2014r.
- II przetarg w dniu 17.12.2014r.
- I rokowania 22.04.2015r.

3.    Rokowania odbędą się w dniu 01.07.2015r. o godz. 1200 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.

4.    Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie przelewem na konto:
Pekao S.A 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 zaliczki w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz złożenie w sekretariacie Starostwa przy ul. Mieszka I 16 w Świdwinie pisemnej oferty w terminie do dnia 25.06.2015r.

5.    Oferta złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:
- informacje o oferencie,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

6.    Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Niewykorzystane zaliczki zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po przetargu.

7.    Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.

8.    Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w rokowaniach ceny najpóźniej w dniu podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

9.    Rokowania uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wywoławczą.

10.    Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi Nabywca.

11.    Ogłoszenie o rokowaniach zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także na stronie internetowej www.bip.powiatswidwinski.pl, od dnia 01.06.2015r. do dnia rokowań.

12.    Starosta Powiatu Świdwińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia rokowań z uzasadnionej przyczyna oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek z ofert.

13.    Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 ( pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem: 94 36-50-220.