Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

INFORMACJAW wyniku zastosowania procedury, wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Świdwinie na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. - postanowił udzielić dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszeniu Dobrych Inicjatyw AKORD pn.”Pomoc bez barier. Poradnictwo rodzinne, psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców powiatu świdwińskiego”. Do przedmiotowej oferty, która została zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdwinie, BIP oraz tablicy ogłoszeń Starostwa, wpłynęły żadne uwagi i opinie.

Zadanie realizowane będzie, w terminie od 20 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Udzielona kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 5.000 zł. (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100).

Z Oferentem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.