Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Załącznik  do Uchwały Nr 117/249/14
Zarządu Powiatu w Świdwinie
z dnia 15 kwietnia 2014 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO          Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2013 ROKU

1.    WSTĘP
Obowiązek przedkładania przez organ wykonawczy, organowi stanowiącemu do dnia 30 kwietnia każ-dego roku, sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni – został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2010 roku.
Ustawa nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi      w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. „Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-lontariacie w 2013 roku”, został przyjęty uchwałą nr XIX/106/12 Rady Powiatu            w Świdwinie z dnia 25 października 2012 roku. W ramach „Programu” Powiat Świdwiński współpracuje z organizacjami po-zarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej. Celem Programu, było wzmocnienie potencjału or-ganizacji pozarządowych dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz zaspokajania ich potrzeb spo-łecznych.
Mając na uwadze powyższe, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego   z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”, zostanie przekazane Radzie Powiatu w Świdwinie do dnia 30 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez za-mieszczenie na stronie internetowej Powiatu Świdwińskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

2.    WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O KIERUNKACH REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
Na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl ,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach       z życia Powiatu oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia, ogłoszenia).

3.    KONSULTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Starosty Świdwińskiego z dnia 14 września 2012 r., w terminie od 17 do 28 września 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne dot. „Programu współpracy Powiatu Świdwińskie-go   z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  o działal-ności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”. Konsultacje przeprowadzone były w formie wyrażenia przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, pisemnych uwag i opinii do projektu Pro-gramu, o którym mowa wyżej. Projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na :
    stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl
    w Biuletynie Informacji Publicznej,
    tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
Konsultacje obejmowały swoim zasięgiem Powiat Świdwiński. W wyznaczonym terminie tylko jedna organizacja pozarządowa, wzięła udział w konsultacjach – nie wniosła jednak żadnych zastrzeżeń, uwag lub opinii do przedstawionego projektu Programu.
Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku, zo-stał przyjęty uchwałą nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 października 2012 roku.

4.    WSPOMAGANIE SZKOLENIOWE, INFORMACYJNE, TECHNICZNE ORAZ INNE FORMY WSPÓŁPRACY
W 2013 roku Powiat Świdwiński wspierał organizacje pozarządowe poprzez :
1.    organizację szkoleń
2.    informowanie o szkoleniach dla organizacji pozarządowych – głównie na terenie Województwa Za-chodniopomorskiego
3.    zamieszczanie informacji popularyzujących realizowane przez organizacje pozarządowe zadania publiczne lub ważnych dla organizacji uroczystościach, na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl, tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie „Panorama Powiatu Świdwińskiego”.
4.    Zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz w Panoramie Powiatu Świdwińskiego, informacji o możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) z terenu Powiatu Świdwińskiego. Powiat wspierał także kampanię przekazania 1% podaktu Zachodniopomorskim Organizacjom Pozarządowym.
5.    Udostępnianie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, na spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych.


5.    OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zarząd Powiatu w Świdwinie ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

I KONKURS
Uchwała Nr 71/149/13 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania                      i upowszechniania kultury fizycznej.
Liczba złożonych ofert – 1 (Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie)
Kwota przekazana dla MSZS w Świdwinie : 6.000 zł. (sześć tysięcy złotych)
II KONKURS
Uchwała Nr 74/153/13 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dzia-łalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz edukacji publicznej.
Na realizację każdego zadania przeznaczono kwotę w wysokości : 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych).
Konkurs unieważniono, gdyż dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, a pozostałe trzy nie uzyskały minimum 60% punktów możliwych do zdobycia w niniejszym konkursie (Uchwała Nr 77/165/13 Zarząd Powiatu w Świdwinie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.).
III KONKURS
Uchwała Nr 78/167/13 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia    II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, edukacji publicznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
Na realizację każdego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 6.000 zł. (sześć tysięcy złotych)
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 ofert. Żadna oferta nie wpłynęła na zadanie z zakresu pomocy społecznej. Jedna oferta wpłynęła na zadanie z zakresu edukacji społecznej (brak zadania w ogłoszeniu konkursowym).
Dotację udzielono :
Świdwińskiemu Stowarzyszeniu Amazonka w pełnej wysokości tj. w kwocie 1.800 złotych na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Lokalnej Grupie Działania Powiatu Świdwińskiego, w wysokości 3.000 złotych na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, w wysokości 6.000 złotych na realizację zadania         z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Łącznie w powyższym konkursie Zarząd Powiatu w Świdwinie udzielił dotacji w kwocie : 10.800 złotych.
6.    OFERTY ZŁOŻONE W TRYBIE ART. 19 A USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM                          I O WOLONTARIACIE (TRYB POZAKONKURSOWY)
1.    Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna z siedzibą w Broczynie – kwota udzielonej dotacji 1.000 złotych na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2.    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectw Niemierzyno i Kłodzino „ z tradycją                      w przyszłość” - kwota udzielonej dotacji 3.000 złotych na zadanie z zakresu pomocy społecznej.
3.    Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju – kwota udzielonej dotacji 2.000 złotych na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełno-sprawnych.
Łącznie w trybie pozakonkursowym, Zarząd Powiatu w Świdwinie udzielił dotacji w kwocie 6.000 złotych.