Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Formularz uwag

15.1 KBPobierz

Oferta

639 KBPobierz

W dniu 7 marca 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Świdwinie wpłynęła oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin, na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów wędkarskich i imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Świdwina”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie na złączonym formularzu do dnia 18 marca 2014 r. na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin (decyduje data wpływu do urzędu).