Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje


Zarząd Powiatu w Świdwinie
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju,
 ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn – Zdrój

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie- Zdroju, który rozpocznie działalność z dniem 01.01.2014 r. wchodzą:
1. Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie – Zdroju.
2. Bursa Szkolna w Połczynie – Zdroju.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone                         w Rozporządzeniu Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.                      w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół                       i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
1. Stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne                              oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami                w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,                        o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                       o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy                          z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,                     z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.            o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.6)), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone                                w ust. 1 pkt 2-9.

5. Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 1 może zajmować osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                    o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym                    oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy                       na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie                      o ubezwłasnowolnienie;
6) spełnia wymagania określone w  ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie                               o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela                           i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.                 Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta                z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                     (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem do korespondencji,   z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych               w Połczynie - Zdroju”, w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. do godz. 1515 na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
O terminie wpływu decyduje data wpływu do urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu                     w Świdwinie nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.