Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Kwestionariusz osobowy

59 KBPobierz

OGŁOSZENIE
z dnia 23.09.2013r.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie
Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
samodzielnego referenta

Miejsce wykonywania pracy:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie
  ul. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin

Liczba i wymiar etatu:  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
3. Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym.
4. Posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki na stanowisku związanym z obsługą finansową.
5. Niekaralność.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawnych: ustawa o finansach publicznych, przepisów w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ustawa  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawa kodeks pracy, ustawa karta nauczyciela.
2. Znajomość obsługi programu Płatnik, programu  Kadry i  Płace – system Veritum, Microsoft Word.
3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność.
4. Umiejętność dokonywania analizy dokumentów.
5. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     1.Sporządzanie list płac pracowników, w tym:
        - prowadzenie kart wynagrodzeń,
        - naliczanie wynagrodzeń chorobowych ,
        - naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
        - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS.
     2. Prowadzenie  kadr i dokumentacji kadrowej.
     3. Prowadzenie kasy i dokumentacji związanej z operacjami kasowymi.

-  2  -

      4. Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym.
      5. Sporządzenie przelewów w elektronicznym systemie bankowym.
      6. Obsługa poczty elektronicznej.
      7. Rozliczanie inwentaryzacji.
      8. Prowadzenie i obsługa kancelaryjna.

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na BIP Starostwa Powiatowego w Świdwinie).
      3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
      4.   Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
            i umiejętnościach.
      5.  Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowego zatrudnienia.
      6.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych 
           oraz  korzystaniu  z pełni praw publicznych.
7.  Oświadczenie o niekaralności kandydata.
8.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
     do  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
           o ochronie danych osobowy ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.

      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  drogą
pocztową w zamkniętej kopercie,  na adres:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie
78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27
Z dopiskiem  „ nabór na stawisko urzędnicze – samodzielny referent”
W terminie do dnia 03.10.2013r do godziny 9:00.

Wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert. W przypadku, kiedy dane podane w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną z kandydatami rozmowy, po uprzednim zawiadomieniu.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.powiatswidwinski.pl  oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie.