Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik 2

35 KBPobierz

Załącznik 1

39 KBPobierz

Uchwała Nr XL/214/10
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania

Na podstawie § 3 ust. 3 Statutu Powiatu Świdwińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 101, poz. 1749), uchwala się, co następuje:

§1
1. Ustanawia się Wyróżnienie Honorowe „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”, zwane dalej Wyróżnieniem.
2. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Świdwińskiego.

§2
Uchwala się Regulamin przyznawania Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i wzory druków o nadanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi                      dla Powiatu Świdwińskiego” stanowiące załączniki do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 Ustanowienie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”  ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego na różnych płaszczyznach działalności m.in.: gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.
 Nadanie Wyróżnienia będzie wyrazem uznania dla tych ludzi, których dokonania                 i zasługi wykraczają poza granice zwykłego obowiązku i dla tych organizacji i instytucji, które wnoszą szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład w historię, znaczenie i rozwój Powiatu Świdwińskiego.
 Kompetencja Rady Powiatu do ustanowienia Wyróżnienia wynika z §3 ust. 3 Statutu Powiatu Świdwińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 101, poz. 1749).

 

Załącznik do Uchwały Nr XL/214/10
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 24 czerwca 2010 r.


REGULAMIN


przyznawania Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”

§1
 Wyróżnienie Honorowe „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”, zwane dalej Wyróżnieniem, nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Powiatu Świdwińskiego, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.
§2
1. Wyróżnienie przyznaje Rada Powiatu w Świdwinie w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii Komisji, powołanej przez Zarząd Powiatu.
2. Komisję stanowią: trzech radnych Rady Powiatu oraz po jednym przedstawicielu jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świdwińskiego.
3. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu dokona wyboru przewodniczącego                        i wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Komisja obraduje kiedy jest obecna co najmniej połowa jej członków.

§3
1. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia są: organy jednostek samorządów gminnych i powiatowego, organizacje: społeczne, zawodowe i stowarzyszenia.
2. Pisemny wniosek kierowany jest do Komisji i podlega rozpatrzeniu i zaopiniowaniu  w terminie 60 dni od daty jego złożenia.

§4
1. Wniosek o przyznanie Wyróżnienia osobie fizycznej powinien zawierać: dokładne dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia i konkretny opis uzasadniający jego przyznanie.
2. Wniosek o przyznanie Wyróżnienia podmiotowi, nie będącemu osobą fizyczną, winien zawierać charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą jego przyznanie.
3. Opis działalności zawodowej i społecznej osoby fizycznej nie może ograniczać się do: prezentacji przebiegu kariery zawodowej lub działalności społecznej, wykazu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.
4. Prezentacja zawodowa i społeczna działalność kandydata powinna przedstawiać konkretne zasługi położone dla rozwoju Powiatu Świdwińskiego wykraczające poza podstawowe obowiązki oraz dokonania przynoszące istotne korzyści dla wizerunku Powiatu lub jego rozwoju.

§5
1. Wyróżnienie wręczają Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta.
2. Wręczenie powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi osób fizycznych i innych podmiotów, którym Wyróżnienie zostało przyznane.

§6
Przyjmowanie wniosków oraz ewidencji przyznanych Wyróżnień prowadzi Biuro Rady.