Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

  Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

STAROSTA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
OGŁASZA II ROKOWANIA
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA

1. Przedmiotem rokowań jest udział wynoszący 4/7 części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nielep gmina Rąbino składającej się z działek: nr 163/2 o pow. 0,5538 ha, nr 163/4 o pow. 0,1235 ha i nr 163/5 o pow. 0,1265 ha.

Działa nr 163/2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 78,23 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej 556,50 m2 i 139,00 m2. W budynku mieszkalnym znajduje się jeden lokal mieszkalny.
Działka nr 16/3/4 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 171/15 m2. W budynku funkcjonalnie wydzielone są trzy lokale mieszkalne.
Działka nr 163/5 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 57,04 m2. W budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino działka nr 163/2 i nr 163/5 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej, ogrody i sady a działka nr 163/4 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość opisana w księdze wieczystej Kw nr KO2B/00003353/2.

Cena nieruchomości ustalona do rokowań wynosi 67.000,00 zł. (zwolnione z podatku VAT).

2. Przetargi na zbycie w/w nieruchomości ze skutkiem negatywnym odbyły się:
- I przetarg w dniu 30.01.2013r.
- II przetarg w dniu 10.4.2013r.
- I rokowania w dniu 19.06.2013r.

3. Rokowania odbędą się w dniu 04.09.2013r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.

4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie przelewem na konto:
Pekao S.A. 11 1240 3682 1111 0000 4200 9670 zaliczki w kwocie 6.700,00 zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) oraz złożenie w sekretariacie Starostwa przy ul. Mieszka I  16 w Świdwinie pisemnej oferty w terminie do dnia  29.08.2013r.

5. Oferta złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać:
- informacje o oferencie,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób zapłaty,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki

6. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Niewykorzystane zaliczki zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni po rokowaniach.

7. Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy i terminowego uregulowania ceny sprzedaży.

8. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty  ustalonej w rokowaniach ceny najpóźniej w dniu podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

9. Rokowania uważa się za ważne bez względu na liczbę, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wywoławczą.

10. Koszty notarialne i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

11. Ogłoszenie o rokowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, a także urzędów poszczególnych miast i gmin powiatu Świdwińskiego oraz na stronie www.powiatswidwinski.pl , od dnia 02.08.2013r. do dnia rokowań.

12.  Starosta Powiatu Świdwińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia rokowań z uzasadnionej przyczyny oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek z ofert.

13. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój nr 11), lub telefonicznie pod numerem 94 36-50-220.


       Starosta
Mirosław Majka