Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Formularz

33 KBPobierz

Umowa

39 KBPobierz

WO.032.49.2013                                                              Świdwin, dnia 04.07.2013r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
1.      Zamawiający:
Powiat Świdwiński
78-300 Świdwin, ul. Mieszka I 16, woj. zachodniopomorskie
ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia dostawcy na zakup:
 
F-scure  Anti-Virus for Workstations - 1 rok   60 licencji
F-scure  Server  Security - 1 rok  3 licencje
lub
ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite 60 licencji
ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite – antywirus i antyspyware + centralne zarządzanie – ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows/Linux/Novell.   serwery 3 licencje

Termin wykonania zamówienia 12.07.2013r.
2.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: -
3.      Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.
a)      Zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 2)
4.      Oferty w postępowaniach składane mogą być w formie pisemnej, faxem ( 943650300 )lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość podpisana elektronicznie lub skan podpisanej oferty) adres: andrzej-sokolowski@powiatswidwinski.pl
 
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
5.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
1)      cena             - 100%
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdwinie ul. Mieszka I 16 (Sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2013r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2013r. o godzinie 10.30
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Informatyk Andrzej Sokołowski tel. 094 3650328, w godz. 7.15-15.15