Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych/RODO

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacje

Web Ewid

Serwis

Kwestionariusz osobowy

32 KBPobierz

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
dnia 4 grudnia 2012r

OGŁASZA NABÓR NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(nazwa stanowiska)

1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska:
1) niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek geodezja i kartografia,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:
a) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
b) rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii 
- nieposzlakowana opinia,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
- znajomość przepisów prawnych z zakresu:
- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
oraz aktów wykonawczych do nich.
- dobry stan zdrowia,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera : Microsoft Excel, Microsoft Word oraz urządzeń biurowych,

2) dodatkowe:
- lojalność, 
- dyspozycyjność, sumienność i obowiązkowość,
- komunikatywność oraz dobra organizacja pracy.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- ogólny zakres obowiązków pracowniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- kontrola operatów pomiarowych wpływających do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami
oraz wytycznymi wydanymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- analiza dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez geodetów,
- kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
- przyjmowanie do zasobu geodezyjnego robót geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów znajdujących się w zasobie.

3. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
- miejsce pracy – budynek przy ul. Kołobrzeskiej 47 oraz teren Powiatu Świdwińskiego,
- pomieszczenia biurowe - zgodne z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1996r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe,
- stanowisko pracy posiada: właściwy zespół warunków klimatycznych ( temperatura, wilgotności i ruch powietrza), oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację naturalną;
- praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
- stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4h dziennie;
- bezpośredni kontakt z klientem oraz wysiłek umysłowy ;
- czas pracy: pełny etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świdwinie
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
wynosi co najmniej 6%.

5. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z listem motywacyjnym oraz opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania
z strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Świdwinie),
- kserokopia dokumentów :
a) dowodu osobistego (ewentualnie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
b) potwierdzających wykształcenie;
c) potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
d)  potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Inne informacje:
- w przypadku, kiedy jest to pierwsza praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, obowiązuje odbycie służby przygotowawczej,
- wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym (w sekretariacie pok. 11) lub pocztą
na adres: Starostwo Powiatowe ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” (w zamkniętej kopercie),  w terminie do 18.12.2012r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatswidwinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.