Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Naczelnik: Marcin Giluk

Do zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa należy:

1. wydawanie pozwoleń na budowę,
2. dokonywanie zmian pozwoleń na budowę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innych osób,
3. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
4. przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych oraz wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia,
5. orzekanie o utracie ważności pozwoleń na budowę,
6. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i wydawanych decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie wojewodzie uwierzytelnionych kopii tego rejestru,
7. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
8. zatwierdzanie projektów zagospodarowania działki oraz rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
9. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
10. kontrolowanie przestrzegania prawa budowlanego w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych w szczególności w zakresie zachowania zgodności:
- zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz wskazówkami wiedzy technicznej,
11. kontrolowanie posiadanej przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
12. rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych oraz określenie warunków korzystania z tego prawa.
13. prowadzenie spraw związanych z zgłoszeniem rozbiórki obiektów budowlanych.
14. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,
15. rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy,
16. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i innych dokumentów w sprawach określonych przepisami prawa dla administracji architektoniczno - budowlanej,
17. wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali oraz
o samodzielności lokali,
18. naliczanie i pobieranie opłat skarbowych za czynności urzędowe oraz za wydane zaświadczenia, zezwolenia.
19. przygotowywanie projektów opinii i uzgodnień określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do:
a) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
20. kontrolowanie prawidłowości wykonywanych inwestycji i remontów przez Starostwo w jednostkach organizacyjnych powiatu,
21. współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego.
22. Udzielanie informacji publicznych z zakresu działalności Wydziału.

Pracownicy:

Jan Kiewro

Karolina Łotocka

Joanna Rozmarynowska

Laura Patyk