Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rehabilitacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U.Nr123,poz.776 z późn.zm.), wnioskodawca winien :

 

1.Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób

   niepełnosprawnych .

a.Złożyć wniosek (załącznik nr 1) do Starosty Świdwińskiego z załącznikami i

  dokumentami strona nr 6 wniosku.

b.Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o przyznaniu  lub odmowie

   przyznania pożyczki w ciągu 30 dni od daty  złożenia kompletnego wniosku.

c.Przyznanie pożyczki jest uzależnione od wysokości środków przeznaczonych

   na ten cel w danym roku.(Wniosek dostępny do pobrania w katalogu) 

  

2.Dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej  do oprocentowania kredytu

    bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności .

a .Złożyć wniosek (załącznik nr 2)do Starosty Świdwińskiego wraz z

    załącznikami i dokumentami wymienionymi na stronie nr 2 wniosku.

b. Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o pozytywnym lub

   negatywnym rozpatrzeniu wniosku w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

c. Przyznanie dofinansowania jest uzależnione od wysokości środków

   przeznaczonych na ten cel w danym roku.(Wniosek dostępny do pobrania w katalogu) 

 

3.Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem przez

   pracodawców tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób

   niepełnosprawnych art.26 ustawy .

a. Złożyć wniosek do Starosty Świdwińskiego.


Uwaga-  

   Wniosek zostanie wprowadzony jako załącznik nr 3 po opublikowaniu jego

    wzoru w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. (Wniosek dostępny do pobrania w katalogu)